Kalibrace zařízení pro svařování svorníků


Co je kalibrace?

Kalibrací se rozumí stanovení a zdokumentování odchylky displeje zařízení pro svařování svorníků od správné hodnoty měřené veličiny. Měříme rozdíl mezi naměřenou hodnotou výstupní veličiny zařízení a odpovídající vstupní veličinou. Během kalibrace nedochází k žádnému zásahu, který by měnil zařízení pro svařování trnů. Zjištěné odchylky měření lze použít ke korekci odečtených hodnot svařování nebo ke kontrole, zda se odchylky pohybují ve stanovených mezích chyb.

Proč bych si měl nechat zařízení zkalibrovat?

 • Dodržovat společná pravidla pro zajištění kvality
 • Dosažení opakovatelných a srovnatelných výsledků svařování
 • Pro objektivní hodnocení svařovacího procesu podle fyzikálních parametrů.
 • Pro sledovatelnost podle národních a mezinárodních norem
 • Pro účely odpovědnosti za výrobek (dokumentace pro případný požadovaný důkaz o zproštění odpovědnosti).

Existují předpisy, kterými se kalibrace řídí?

Kalibraci provádíme podle následujících norem a předpisů.

 • DIN EN ISO 17662 - "Kalibrace, ověřování a validace svařovacích zařízení včetně doplňkových činností používaných při svařování".
 • DVS Merkblatt 3009 - "Kalibrace svařovacích zdrojů".
 • DVS Merkblatt 3009 Beiblatt 1 - "Kalibrace zdrojů energie - zařízení pro svařování svorníků".
 • DVS Code of Practice 0714 - "Požadavky na výrobce svařovacích zařízení pro jejich kalibraci".

Naši odborní pracovníci mají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a dostatečné vzdělání v oblasti svařování a měřicí techniky. Používáme také nezávislá měřicí zařízení.

Jak často je třeba zařízení kalibrovat?

Četnost opakování kalibrace závisí na příslušných předpisech v daném oboru a v zemi, kde je firma, která kalibraci provádí, a musí být dodržována na vlastní odpovědnost.

Pokud je nutná kalibrace, ověření nebo validace zařízení, musí se provádět jednou ročně podle normy "DIN EN ISO 17662", pokud není stanoveno jinak. Doporučujeme také každoroční kalibraci.

Kdy nejpozději bych měl nechat zařízení zkalibrovat?

V následujících případech byste měli zařízení co nejdříve vyřadit z provozu a nechat jej zkalibrovat:

 • Pokud se objeví známky toho, že displej přístroje nefunguje správně.
 • Pokud jsou zařízení viditelně poškozena a poškození mohlo mít vliv na fungování jednotky.
 • V případě nesprávného použití zařízení, velkého zatížení (přetížení apod.) nebo událostí, které mohly mít za následek poškození jednotky.
 • Pokud bylo zařízení opravováno (společnost KÖCO provádí po každé opravě kalibraci; kalibrační dokumentaci je v tomto případě nutné vyžádat zvlášť).

Je kalibrace totéž co seřízení?

Seřízením se rozumí nastavení nebo seřízení zařízení tak, aby se odchylky parametrů snížily na míru nezbytnou pro úspěšné provedení kalibrace. Kalibrace nezahrnuje seřízení.

Kalibrierung beauftragen

Starten Sie einen Kalibrierungsauftrag